Quạt làm mát dạng công nghiệp 23 CT - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT