Quạt Ly Tâm MiNi - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT

Quạt Ly Tâm MiNi

Description/ Model.

  • Quạt ly tâm mini FJ-85W 
  • Quạt ly tâm mini FJ-120W
  • Quạt ly tâm mini FJ-240W
  • Quạt ly tâm 330W/220V có cánh tản nhiệt
  • Quạt ly tâm 330W/220V không cánh tản nhiệt
  • Quạt ly tâm 500W – 220V
  • Quạt ly tâm 500W – 380V
  • Quạt ly tâm 250W – 380V