QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG, THÂN TRÒN, CÓ LƯỚI - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT

QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG, THÂN TRÒN, CÓ LƯỚI