MOTOR ĐIỆN 03 PHA ELEKTRIM - EMM - CÔNG TY ĐẠI LỘC PHÁT